មនុស្សពិត រឿងរ៉ាវពិត!

សមាជិកដែលបានរកឃើញស្នេហានៅលើ AsianDating

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះ!
កំពុងបង្ហាញ 1 - 6 នៃ 193

I was just trying and it turned to great!

I joined thinking “What have I got to lose?” I leave the site having found my one and only. Thank you AsianDating. I wish you every success but I hope I never need you again. I joined thinking “What have I got to lose?” I leave the site having found my one and only. Thank you AsianDating. I wish you every success but I hope I never need you again.

Finally found the one for me.

Found my true love, thank you to all the beautiful women who messaged and like me,hope you all find true love here. Found my true love, thank you to all the beautiful women who messaged and like me,hope you all find true love here.

I found my partner here!

I have found someone on this site. I will have more to tell you soon. Wish me luck in my new relationship. I have found someone on this site. I will have more to tell you soon. Wish me luck in my new relationship.

Found someone now am not searching anymore.

I found a nice and beautiful lady on this site and now I don't need to search anymore. I just want to be present in my relationship. I found a nice and beautiful lady on this site and now I don't need to search anymore. I just want to be present in my relationship.

We found each other. Thank you Asian Dating.

I joined here because I wanted the love of my life..and now he found me and I found him.. thank you AsianDating. I joined here because I wanted the love of my life..and now he found me and I found him.. thank you AsianDating.

This website is good

I am thankful with you I have a chance to meet a good person here. This website is good and has more people, real people. I am thankful with you I have a chance to meet a good person here. This website is good and has more people, real people.